Từ khóa: nguyen tắc giao tiếp

Những nguyên tắc vàng trong quá trình giao tiếp

Những nguyên tắc vàng trong quá trình giao tiếp

1. “Tại sao” chứ không chỉ là “Cái gì”? Một khi đã nắm được nội dung thông tin, bạn cần suy nghĩ và tìm hiểu vì sao người ta trao đổi vấn đề đó với bạn. Ví dụ: sếp bạn