Từ khóa: khái niệm kỹ năng mềm

Khái niệm kỹ năng mềm và kỹ năng cứng

Khái niệm kỹ năng mềm và kỹ năng cứng

Kỹ năng mềm là một thuật ngữ xã hội học chỉ những kỹ năng có liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ, khả năng hòa nhập xã hội, thái độ và hành vi ứng xử áp dụng vào việc