Từ khóa: đưa đón bằng xe 16 chỗ

Dịch vụ xe đưa đón học sinh bằng xe 16 chỗ

Dịch vụ xe đưa, đón học sinh bằng xe 16 chỗ

Hiện nay, nhà trường đã bố trí được các điểm đón, trả cố định. Sau đó trên cơ sở đăng ký cụ thể của học sinh, nếu tại khu vực đó có từ 5 học sinh trở lên thì nhà