Từ khóa: cơ sở giáo dục

Giải quyết vấn đề lãng phí thời gian như thế nào?

Giải quyết vấn đề lãng phí thời gian như thế nào?

Học cái gì cần học, cần cho cuộc sống và công việc. Dù giáo dục đại học cần có nền tảng nhưng để tiết kiệm thời gian phải tính tới việc lựa chọn những kiến thức thực sự cần cho